loader image

ประวัติ

PHILOSOPHY

โรงเรียนดนตรีคาไวเกิดขึ้นในปี 1956 และได้พัฒนามากว่า 60 ปี เราได้สร้างสรรค์ความสุขของการเรียนดนตรี และเรายังค้นคว้าอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดที่จะหาความสุขของการเรียนดนตรีกับนักเรียนหลายๆ คน

ดนตรีเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กอย่างไร?

ประวัติความเป็นมาของการเรียนแบบคาไวนั้นไม่ใช่แค่การเรียนดนตรี แต่จะเป็นการสร้างพัฒนาการด้านอื่น ๆ ของเด็กด้วย
จุดประสงค์หลัก ๆ ของการเรียนดนตรีนั้นจะไม่ใช่การมุ้งเน้นไปที่ทักษะโดยตรง แต่เราจะสร้างจากความสัมพันธ์และอารมณ์ที่สื่อออกมาจากผู้สอน ให้เข้ากับเด็กในแต่ละคน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อดนตรีในอนาคต

ประวัติ

ระบบการเรียนของคาไว
คาไวจะใช้ดนตรี
สร้างสรรค์บุคลิกของเด็กเล็ก
และนำความคิดที่เราสร้าง
มาทำให้เกิดความสุข
เพื่อพัฒนาดนตรีต่อไป

ระบบการเรียนของคาไว

เรามีความเชื่อว่า “ดนตรีเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิต”
เราจึงได้ทำวิจัยเกี่ยวกับระบบวิชาการดนตรีศึกษาในเด็กเล็ก
และการสอนด้วยวิธีการหลากหลายวิธีมากว่า 60 ปี ,,, จากวัยเด็กเล็กจนสู่ผู้ใหญ่
เราได้พัฒนาหลักสูตรที่เจาะจงในแต่ละช่วงอายุ
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อดนตรีเพื่อเป็นนักดนตรีที่ดีต่อไป

ประวัติ

เป้าหมายของการเรียน

เราจะต้องมั่นใจได้ว่าทุก ๆ คนมีความสุขกับดนตรี
สามารถสร้างอารมณ์ของดนตรีอย่างสมเหตุสมผล และสามารถสร้างสีสรรค์ของดนตรีได้

ประวัติ

ด้วยกันรวมกันเป็นหนึ่ง

เราไม่ต้องการให้เด็กเล็ก
เราต้องการให้มีความสุขไปด้วยกัน และแสดงออกได้ด้วยตนเอง

ประวัติ

การแสดงออก

เราจัดหาสิ่งแวดล้อมและเวลาที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก เพื่อการมุ่งไปยังการสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อดนตรีกับเด็ก

ประวัติ

คุณภาพ

เราได้พัฒนาหลักสูตรและค้นคว้าหาวิธีที่ดีที่สุดในการสอน และอีกทั้งมีครูผู้เชียวชาญที่มีคุณภาพที่ผ่านการอบรมจากสถาบันมาแล้ว